We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Privacyverklaring

Inleiding

Bij Izola bank doen we er alles aan om uw privacy te allen tijde te waarborgen.

Deze policy is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonsgegevens; met andere woorden, wanneer we de doelen en middelen bepalen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

In deze policy verwijzen “wij”, “we” en “onze” naar “de bank, Izola bank”.

Izola bank heeft een vergunning als kredietinstelling volgens de wet op het bankwezen (hoofdstuk 371 van de Maltese wetgeving).

Wijzigingen

We kunnen deze policy van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze websites te publiceren. U dient deze pagina af en toe te raadplegen om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze policy.

Mogelijks brengen wij u op de hoogte over wijzigingen in deze policy via e-mail of andere middelen.

Contactgegevens beheerder

Wij (de bank, Izola bank plc, de gegevensbeheerder) zijn geregistreerd in Malta onder het registratienummer C-16343, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta.

U kunt contact met ons opnemen:

 • via het Help Centre;
 • via telefoon, op het nummer:
  Malta: +356 2792 2040
  Frankrijk: +33 3 59 55 36 45
  Nederland: +32 71 96 25 25; of
 • via post, op het hierboven vermelde postadres.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

De algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken

Algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken zijn onder meer:

 • persoonsgegevens zoals uw naam, identificatienummer, geboortedatum, KYC-documenten (Know Your Client) inclusief een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, telefoonnummer, fysiek en elektronisch adres en familiegegevens zoals de naam van uw echtgenoot, partner of kinderen;
 • financiële informatie, inclusief betalings- en transactiegegevens en informatie met betrekking tot uw activa (inclusief vaste eigendommen), financiële overzichten, verplichtingen, belastingen, opbrengsten, inkomsten en investeringen (inclusief uw belegginsdoelstellingen);
 • fiscale woonplaats en andere belastinggerelateerde documenten en informatie;
 • professionele informatie over u, zoals uw functie en werkervaring;
 • gegevens van onze interacties met u en de producten en diensten van de bank die u gebruikt;
 • alle gegevens over telefoongesprekken tussen u en Izola bank;
 • identificatiegegevens die we aan u toewijzen, zoals uw klant- of rekeningnummer;
 • gegevens die door uw browser worden verzonden wanneer u onze websites bezoekt, deze worden automatisch door onze server opgeslagen, inclusief datum en tijd van de toegang, naam van het geopende bestand, evenals het verzonden gegevensvolume en de prestaties van de toegang, uw webbrowser, browsertaal en aanvraagdomein en IP (Internet Protocol-adres); en
 • informatie uit openbare registers, afhankelijk van het product of dienst, waaronder uiteindelijk belanghebbende en andere registers, openbaar bestuur of andere bronnen van derden, zoals diensten voor het screenen van vermogen, kredietreferentiebureaus, agentschappen voor fraudepreventie en tussenpersonen die gegevensoverdracht faciliteren.
 • In het geval van woningkredieten kan de Bank uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via kredietbemiddelaars. De categorieën van verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de Bank om een kredietbeslissing te kunnen nemen, de dienst te kunnen verlenen en te voldoen aan gerelateerde regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot richtlijn nr. 16 van de Centrale Bank van Malta en de wet- en regelgeving inzake het witwassen van geld.

Juridische basis voor verwerking

Afhankelijk van het doel van onze verwerkingsactiviteit, is de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van de bank, zonder uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden onnodig te schaden;
 • noodzakelijk om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan of uit te voeren voor de diensten of producten die u aanvraagt, of voor het nakomen van onze verplichtingen volgens een dergelijk contract;
 • vereist om te voldoen aan onze wettelijke of gereglementeerde verantwoordelijkheden;
 • in sommige gevallen, noodzakelijk voor de uitvoering van een taak uitgevoerd in het algemeen belang;
 • in beperkte omstandigheden, verwerkt met uw toestemming die we van tijd tot tijd van u ontvangen.

Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn om dat doel te bereiken. In het bijzonder verwerken we persoonsgegevens om:

 • het instroomproces als klant uit te voeren, onder meer om uw identiteit te bevestigen en uw aanvraag te beoordelen als u een krediet aanvraagt, en om wettelijke en andere vereiste controles uit te voeren (bijvoorbeeld om te voldoen aan antiwitwasreglementering en om fraude te voorkomen);
 • u producten en diensten te leveren en te zorgen voor een juiste uitvoering ervan, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat we u kunnen identificeren en betalingen van en naar uw rekeningen kunnen doen in overeenstemming met uw instructies en de productvoorwaarden;
 • onze relatie met u te beheren, inclusief de communicatie met betrekking tot de producten en diensten die u van ons ontvangt en van onze zakelijke partners, het afhandelen van klantgerelateerde vragen en klachten, het faciliteren van debiteurenbeheer, het nemen van beslissingen met betrekking tot krediet of uw identiteit, en het sluiten van uw rekening (in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is) als deze slapend is en we na een bepaalde tijd er niet in slagen u te contacteren;
 • ons te helpen meer te leren over u als klant, de producten en diensten die u ontvangt en andere producten en diensten die u mogelijks wenst te ontvangen, inclusief de profilering op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te kijken naar de soorten producten en diensten die u bij ons gebruikt, hoe u graag gecontacteerd wilt worden, enzovoort;
 • om stappen te ondernemen om onze producten en diensten en ons technologiegebruik te verbeteren, inclusief testen en upgraden van systemen en processen, alsook marktonderzoek uit te voeren om te begrijpen hoe we onze bestaande producten en diensten kunnen verbeteren of om te leren over andere producten en diensten die we kunnen aanbieden;
 • u te contacteren voor directe marketingdoeleinden over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn en het u gemakkelijker maken om deel te nemen aan wedstrijden of promoties;
  • te voldoen aan onze voortdurende verplichtingen op het gebied van regelgeving en wetgeving (bijvoorbeeld wetten van de financiële sector, antiwitwasreglementering en belastingwetten). Deze kunnen omvatten:
 • de registratie en beheer van communicaties;
 • informatieverschaffing aan belastingautoriteiten, toezichthouders op financiële diensten en andere regelgevende en overheidsinstanties, en;
 • onderzoek of preventie van misdaad.
  • te zorgen voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden;
  • transactionele en statistische analyses uit te voeren en gerelateerd onderzoek;
  • het verwerken van acceptatie.

Persoonsgegevens worden niet gebruikt om beslissingen te nemen die uitsluitend worden genomen op basis van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, inclusief profilering, zonder menselijke tussenkomst. Voordat de bank u de diensten verstrekt, kunnen wij informatie van u verzamelen om onder meer te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, uw risicoprofiel te bepalen en/of voor enig ander doel in verband met de overeenkomst van de dienst. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van en/of op grond van de uitvoering van een dergelijke overeenkomst en/of de nakoming van onze wettelijke verplichtingen. Zoals vermeld, zal er geen geautomatiseerde beslissing voortvloeien uit ons gebruik van dergelijke systemen.

Uw persoonsgegevens verstrekken aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep, dit betekent onze uiteindelijke moedermaatschappij en al haar dochterondernemingen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze policy.

Met betrekking tot diensten inzake woningkredieten kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen onszelf en de erkende kredietbemiddelaars van de Bank.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden die daar toestemming voor hebben. Dergelijke externe partijen kunnen zijn:

 • een partij die interesse heeft in, of risico neemt in of in verband met, de transactie (zoals een verzekeraar);
 • betalingsontvangers, begunstigden, rekeninggenomineerden, tussenpersonen en correspondent- en agentbanken;
 • clearing houses, en clearing- of betaalsystemen; en gespecialiseerde betaalbedrijven of instellingen zoals SWIFT;
 • centrale banken en andere toezichthoudende instanties zoals MFSA;
 • systeemleveranciers, dienstverleners en andere uitbestede gegevensverwerkers;
 • tegenpartijen op de markt;
 • beurzen;
 • andere financiële instellingen, kredietreferentiebureaus of kredietbureaus (voor het verkrijgen of verstrekken van kredietreferenties)

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

In dit deel geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere controlleurs of verwerkers en/of opgeslagen op locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief landen die mogelijks niet hetzelfde niveau van bescherming hebben voor persoonlijke informatie. Wanneer we dit doen, zullen we ervoor zorgen dat de overnemer een passend beschermingsniveau heeft en dat de overdracht legaal is. Mogelijks moeten we uw gegevens op deze manier overdragen om ons contract met u uit te voeren, om een wettelijke verplichting na te komen, om het openbaar belang te beschermen en/of onze rechtmatige belangen bijvoorbeeld voor belastingautoriteiten of antiwitwassen.

We hebben de wettige verwerking van uw persoonsgegevens verzekerd door de juiste voorzorgsmaatregelen in te voeren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Met onze gegevensverwerkers hebben we Europese modelclausules opgenomen in hun servicecontracten en/of overwogen we de toepasbaarheid van de Privacy Shield-bescherming voor de in de VS gevestigde verwerkers.

Zelfs in deze gevallen zullen we uw informatie enkel delen met mensen die het recht hebben om ze te zien.

U kunt meer informatie over de bescherming van uw informatie verkrijgen wanneer deze wordt overgedragen buiten de EER door contact met ons op te nemen. De contactgegevens zijn beschikbaar in het deel “Contactgegevens beheerder”.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

In dit deel wordt onze policy en de procedure uiteengezet voor het bewaren van gegevens, deze is bedoeld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel, tenzij andere dwingende voorschriften de bank verplichten om dergelijke gegevens langer te bewaren.

Als algemeen overzicht en ook zoals uiteengezet in de GDPR- richtlijnen voor de banksector van de Malta Banking Association (MBA), is het retentiebeleid van de bank voor bankactiviteiten als volgt:

 

Te archiveren data

Bewaartermijnen

Documentatie die moet worden bijgehouden volgens Artikel 163 van het wetboek van vennootschappen/ Artikel 19 van de wet op de inkomstenbelasting.

10 jaar, beginnend vanaf het einde van het relatieve financiële boekjaar.

Transactiedata

10 jaar vanaf de datum van de transactie.

Rekeninginformatie

10 jaar nadat de rekening werd afgesloten.

Telefoonopnames

10 jaar na de datum van opname als dit het enige bewijs is van een debetinstructie of van een contract.

Anders, maximum 30 dagen, maar

als opnames worden gebruikt voor trainings-doeleinden, is de bewaartermijn volgens goeddunken van de bank, op voorwaarde dat de opnames op gepaste wijze worden bewerkt.

Video-opnames

Maximaal 30 dagen voor beeldmateriaal van klanten (tenzij er beeldmateriaal nodig is in verband met een lopend onderzoek).

Maximaal 90 dagen voor backofficebeeldmateriaal.

Personeelsgegevens:

Periodiek verzamelde gegevens (bijvoorbeeld aanwezigheid, vakantieverlof, ziekteverlof)

Gegevens worden gedurende de volledige duur van de arbeidsrelatie bewaard:

loon en andere financiële gegevens

andere personeelsgegevens

 

1 jaar wordt voldoende geacht, tenzij er specifieke geschillen ontstaan..

10 jaar na beëindiging van de arbeidsrelatie.

Max. 5 jaar na beëindiging van de arbeidsrelatie.

Interne documenten

Naar goeddunken van de bank, mits er geen persoonlijke gegevens zijn opgenomen die niet openbaar zijn.

Documenten van overleden klanten

10 jaar nadat het rekeningsaldo volledig aan de erfgenamen werd uitgekeerd.

Transactie-informatie

6 jaar na datum van de transactie.

Rekeninginformatie

6 jaar na de datum waarop de rekening werd afgesloten.

Verouderde zakelijke waardeproducten

6 jaar vanaf de datum dat de producten werden afgevoerd.

Kredietdossiers (incl. “geklasseerde schulden” dossiers)

6 jaar vanaf de datum waarop de faciliteit afgesloten is (tenzij er een juridische procedure loopt).

Opmerking: “oude” kredietdossiers, anders dan dossiers met betrekking tot woningkredieten, hoeven niet langer dan 30 jaar te worden bewaard, zelfs als de faciliteiten voor de betrokken klant in uitvoering zijn.

Beleggingsdiensten:

Verzamelde feiten, KYC-gegevens (Know Your Client) of soortgelijke investeringsgerelateerde overzichten, instructies voor portfoliobeheer, nalevingsverklaringen, enz.

Andere documentatie met betrekking tot de verkoop van beleggingsproducten

 

6 jaar na het einde van de investeringsrelatie.

6 jaar na de datum waarop de verkoopovereenkomst werd gesloten.

Informatie over woningkredietproducten

Zal gedurende de looptijd van de dienst plus een periode van zes jaar daarna worden beward.

Documentatie met betrekking tot alle andere contracten (bijvoorbeeld bankkluizen, garanties uitgegeven door de banken, kredietbrieven, enz.)

6 jaar vanaf de datum waarop het contract werd beëindigd, afbetaald of is verlopen.

 

Waar we uw persoonsgegevens verwerken, en die verwerking is uitsluitend gebaseerd op toestemming, worden uw persoonsgegevens verwijderd mocht u een dergelijke toestemming intrekken, of op het moment dat de reden om uw persoonsgegevens te bewaren niet langer van toepassing is.

Cookies die we gebruiken

Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen we u vragen akkoord te gaan met het gebruik van cookies, in overeenstemming met de voorwaarden van deze policy.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat we de gebruiker de best mogelijke service kunnen bieden tijdens het surfen op onze websites.

Prestatie- en tracking cookies

Prestatie- en trackingcookies worden gebruikt om de websites te blijven verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over hoe de websites worden gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina’s meestal worden bezocht). Alle verzamelde informatie is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verworven die u als persoon zouden kunnen identificeren.

Functionaliteitscookies

Deze cookies worden gebruikt om door u gekozen opties (zoals gebruikersnaam, taal of regio) te onthouden. De informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en ze kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Sessiecookies

Deze verlopen wanneer u de browser sluit vanwege een gebrek aan activiteit of het afmelden bij online bankieren.

Waarom we cookies gebruiken

Hieronder lijsten we op waarom we cookies gebruiken.

 • U kunt een pop-upboodschap te zien krijgen wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt. In dat geval plaatsen we een cookie op uw computer die bijhoudt dat de webpagina al eerder werd bezocht, om ervoor te zorgen dat dergelijke pop-ups niet meer verschijnen bij een volgend bezoek.
 • We houden een sessie-ID bij om uw surfsessie anoniem te identificeren. 
 • Deze cookies vervallen wanneer u de webpagina of browser sluit.
 • We slaan uw logingegevens op (paswoord wordt nooit opgeslagen) op onze beveiligde pagina’s om uw loginproces eenvoudiger te maken.
 • Onze online aanvraagformulieren vereisen dat cookies worden ingeschakeld, zodat we beter kunnen begrijpen hoe gebruikers doorheen onze websites navigeren.
 • Om beter te begrijpen hoe u zich een weg baant doorheen onze websites en zo verbeterpunten te identificeren.
 • Om invoerinformatie tijdelijk op te slaan in onze rekenmachines, hulpmiddelen, illustraties en demonstraties.
 • Om u advertenties te kunnen sturen die meer aanleunen bij uw interesses, ons doelricht te verbeteren, net als uw bezoekervaring aan onze websites en partnerwebsites.
 • Om uw veiligheid en privacy te beschermen tijdens het surfen op onze beveiligde websites en het online bankieren.
 • Om het effect van de advertenties en promoties op onze websites te evalueren (we zijn eigenaar van de anonieme verzamelde gegevens en delen deze niet met derden); en we gebruiken onze eigen (interne) cookies, net als die van partnerbedrijven (externe) om deze activiteiten te ondersteunen.
 • Om te weten te komen welke pagina’s het relevantste voor u zijn.

Cookies die we niet gebruiken

Wij gebruiken geen cookies die:

 • gegevens bijhouden die u als individu kunnen identificeren.
 • die uw online activiteit volgen nadat u onze websites hebt verlaten.
 • zonder uw toestemming informatie over u verkopen of verspreiden.

Cookies die gebruikt worden door onze dienstverleners

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy.

Cookies uitschakelen

Om ervoor te zorgen dat we geschikte inhoud kunnen aanbieden die voldoet aan uw behoeften, moeten alle cookies worden ingeschakeld. U kunt niet online bankieren als u zich afmeldt voor alle cookies van de portaalwebsite.

U kunt cookies uitschakelen via uw internetbrowser. Meer informatie vindt u op https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag door naar https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

We zullen passende en toereikende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en handhaven, rekening houdende met de aard, omvang, context en het doel van de gegevensverwerking, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, beschadiging, wijziging, bekendmaking of toegang tot verzonden, opgeslagen of anders verwerkte persoonsgegevens. Wij zijn als enige verantwoordelijk voor het implementeren van dergelijke maatregelen.

Wij zullen ervoor zorgen dat onze medewerkers die uw gegevens verwerken op de hoogte zijn van dergelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Ook zullen we ervoor zorgen dat dergelijke medewerkers gebonden zijn door een plicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in deze clausule zijn de specifieke beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt van externe betrokkenen

Als u een handelaar, bedrijf, tussenpersoon of andere rechtspersoon bent, en u ons persoonsgegevens verstrekt van externe betrokkenen, zoals uw medewerkers, filialen, dienstverleners, klanten of andere personen die verbonden zijn aan uw bedrijf, draagt u alle verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat:

 • u dit privacybeleid onmiddellijk communiceert naar dergelijke betrokkenen en hen ernaar verwijst;
 • de verzameling, overdracht, verstrekking en eventuele verwerking van dergelijke persoonsgegevens door u, volledig voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving;
 • u als gegevensbeheerder volledig aansprakelijk bent jegens dergelijke betrokkenen en u zich houdt aan de van toepassing zijnde wetgeving;
 • u de informatieve mededelingen, goedkeuringen, toestemmingen of andere vereisten verzamelt die van dergelijke betrokkenen kunnen worden verlangd voordat u ons hun persoonsgegevens verstrekt;
 • de informatie die u ons geeft correct en up-to-date blijft. In geval van wijzigingen, meldt u ons dit zo snel mogelijk.

U vrijwaart ons hierbij voor de volle honderd procent en zult ons volledig schadeloos stellen tegen alle kosten, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook die het gevolg zijn van claims of rechtszaken (aangespannen of bedreigd) tegen ons als gevolg van het ons verstrekken van deze persoonsgegevens.

Uw rechten als gegevenssubject

In deze sectie vatten we de rechten samen die vallen onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Vanwege de complexiteit van sommige van de rechten zijn niet alle wettelijk vastgestelde details met betrekking tot uw rechten opgenomen in deze policy. Neem voor meer informatie contact op met onze DPO (Verantwoordelijke voor gegevensbescherming). We verwijzen u ook naar de relevante privacywetten en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten, inclusief maar niet beperkt tot AVG en de wet inzake gegevensbescherming, hoofdstuk 440 van de Maltese wetgeving, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (de “toepasselijke privacywetgeving”).

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving, zoals:

 • Recht op inzage – U hebt het recht op een bevestiging van ons op de vraag of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en, als wij dat doen, op toegang tot uw persoonsgegevens. De bank verstrekt kosteloos een eerste elektronische of ingebonden kopie van uw persoonsgegevens. Voor extra exemplaren kan een gerechtvaardigde vergoeding in rekening worden gebracht.
 • U kunt ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens via de beschikbare rubriek op de online portaalwebsite of, als een dergelijke rubriek niet beschikbaar is, door rechtstreeks een e-mail te sturen naar de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming (de “DPO”) van de bank. De contactgegevens van de door de bank aangewezen Verantwoordelijke voor gegevensbescherming zijn terug te vinden in het laatste deel van deze policy.
 • U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren en, rekening houdende met het doel van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u aan te vullen.
 • Sommige categorieën persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden bijgewerkt via de beschikbare rubriek op de online portaalwebsite of, als een dergelijke rubriek niet beschikbaar is, door een e-mail te sturen naar de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming (de “DPO”) van de bank. De contactgegevens van de door de bank aangewezen DPO zijn terug te vinden in het laatste deel van deze policy.
 • Recht om klacht in te dienen – u hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsaangelegenheden.
 • In Malta is dit de commissaris voor Informatie en Gegevensbescherming op: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx;
 • Recht om gegevens te laten verwijderen – in bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te verwijderen;
 • Right om bezwaar te maken – u hebt het recht om bezwaar aan te tekenen en ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten in het geval wij beroep doen op een externe partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid – u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Als dit technisch mogelijk is, kunt u ook vragen dat we dergelijke persoonsgegevens verzenden naar een door u aangewezen externe partij;
 • Recht op rectificatie – u hebt het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u bewaren bij te werken of te corrigeren;
 • Recht op beperking – onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken, ook als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en/of als de persoonsgegevens die we over u bewaren onjuist zijn;
 • Recht op intrekking van uw instemming – u hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken. Wanneer onze verwerking alleen op uw toestemming is gebaseerd, zal het intrekken van uw toestemming geen invloed hebben op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming; en,
 • Recht op informatie over de bron – indien de persoonsgegevens die we over u hebben, niet rechtstreeks door u zijn verstrekt, hebt u ook het recht om te worden geïnformeerd over de bron van waar uw persoonsgegevens afkomstig zijn.

Houd er rekening mee dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet absoluut zijn en we mogelijk niet in staat zijn om een dergelijk verzoek te behandelen; bijvoorbeeld als we dat niet kunnen doen in termen van een wettelijke verplichting die ons is opgelegd.

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen, indien van toepassing, via de rubriek op onze online portaalwebsite, of, indien dergelijke rubriek niet van toepassing of beschikbaar is, door een e-mail te sturen naar de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming (de “DPO”) van de bank. De contactgegevens van de door de bank aangewezen DPO worden hieronder weergegeven.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Onze Verantwoordelijke voor gegevensbescherming is beschikbaar om verzoeken en eventuele vragen met betrekking tot gegevensbeveiliging te behandelen. Wilt u contact opnemen met onze DPO, aarzel dan niet dit te doen via een e-mail naar [email protected]