We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Auteursrechtvermelding

De gehele inhoud van deze website valt onder het auteursrecht waarbij alle rechten zijn voorbehouden. De informatie op deze website is alleen bestemd voor uw persoonlijk gebruik. U mag de gegevens van de website niet (geheel of gedeeltelijk) downloaden, kopiëren, overbrengen, converteren, omzetten door transcriptie, decoderen, reproduceren of wijzigen zonder onze voorafgaande toestemming. U mag de site echter wel geheel of gedeeltelijk afdrukken t.b.v. uw eigen gebruik. De weergave van handelsmerken op de pagina's van deze site betekent niet dat er een licentie van welke aard dan ook is verleend.

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Dank u voor uw bezoek aan onze website. De toegang tot en het gebruik van deze website wordt beheerst door de hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bestaan uit de wettelijke informatie voor het bezoeken van en het gebruik van deze website, een verklaring betreffende intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar het privacybeleid.

Wij verzoeken u om deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bezoeken of er op enige manier gebruik van te maken.

Elk volgend bezoek aan of gebruik van deze website houdt de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

Definities

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘voorwaarden’), hebben de volgende termen de hierna beschreven betekenis:
 • “Website”: de webpagina’s van IZOLA BANK die bezocht kunnen worden op www.izolabank.com maar beperkt tot het informatieve gedeelte van de websites;
 • “Gebruiker” of “u” en de afgeleiden ervan: elke persoon die de Website gebruikt en/of bezoekt;
 • “IZOLA BANK”: Izola Bank p.l.c., een naamloze vennootschap naar Maltees recht met maatschappelijke zetel te 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta.

 

Juridische informatie

1.Izola Bank

De Website (https://​www.izolabank.com/) wordt online gepubliceerd en is eigendom van IZOLA BANK, waarvan de gegevens de volgende zijn:

 • Maatschappelijke zetel: 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta
 • Algemeen e-mailadres: [email protected]
 • Vennootschapsregistratienummer: C 16343
 • Btw-nummer: MT13175712

2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden bevatten de criteria die u in acht moet nemen als u de IZOLA BANK-Website bezoekt. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het informatieve gedeelte van de Website en niet op de e-bankingdiensten die beheerst worden door de algemene voorwaarden inzake e-banking.

3. Inhoud en gebruik van de Website

De IZOLA BANK-Website heeft als doel het promoten van bankdiensten.

Hoewel IZOLA BANK er de uiterste zorg voor zal dragen om u te voorzien van informatie die met zorg geselecteerd en samengesteld is, mag u de Website niet gebruiken als vervanging van enig (juridisch of financieel) advies, noch mag u er als zodanig op vertrouwen.

IZOLA BANK alle redelijke maatregelen treffen om de relevante correcties zo spoedig mogelijk uit te voeren.

De Website kan links naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van en niet beheerd worden door IZOLA BANK. De links naar dergelijke websites van derden worden louter voor uw gemak voorzien. Aangezien IZOLA BANK geen enkele controle heeft over deze websites, kan zij in geen enkel geval op enige wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze gelinkte sites en garandeert zij evenmin dat deze websites beheerd worden in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en bepalingen.

Websites die, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van, of gecontroleerd of beheerd worden door derden, kunnen links naar deze Website verschaffen. IZOLA BANK heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed op, of zeggenschap over, de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat het downloaden van informatie of het verkrijgen van informatie door de Website op enige andere manier te gebruiken, gebeurt op eigen risico en volgens uw eigen oordeel. U alleen bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of voor het gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

4. Wijzigingen aan de website

IZOLA BANK behoudt zich het recht voor om de op haar Website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen en de bepalingen van de voorwaarden dus te wijzigen, bij te werken of aan te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren. Als u de Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, erkent u dat u akkoord gaat met de wijzigingen en dat u ze aanvaardt.

Daarnaast kan IZOLA BANK niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit wijzigingen aan de op de Website gepubliceerde informatie of aan de Voorwaarden ervan.

5. Werking van de website

IZOLA BANK doet alle redelijke inspanningen om haar Website ononderbroken beschikbaar te houden en om ze op alle praktische manieren te beveiligen.

IZOLA BANK behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Website tijdelijk of blijvend te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdens ‘downtime’ (dit is de tijd dat de Website niet beschikbaar is). De gebruiker gaat akkoord dat IZOLA BANK niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van het gebruik van de Website.

6. Gebruikersverplichtingen

Ongeacht wat er in andere gebruiksvoorwaarden is bepaald, verbindt u uzelf als gebruiker er speciaal toe om:

 1. de Website te goeder trouw te gebruiken op een redelijke manier (als een ‘goede huisvader’);
 2. de Website niet te gebruiken in strijd met deze voorwaarden;
 3. geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website te (proberen) hinderen. Verder verbindt u zich ertoe geen handelingen te stellen die de infrastructuur van de Website onredelijk of buitenproportioneel zouden belasten (hetgeen tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid zou kunnen veroorzaken), noch de inhoud ervan zwart te maken;
 4. de Website niet voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken, in schending van de openbare zeden of met de bedoeling de reputatie van IZOLA BANK of een derde te schaden;
 5. op de Website geen andere website, logo, foto, ander onderdeel of een hyperlink op te nemen of een link te leggen tussen deze Website en een andere website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK.

Indien IZOLA BANK ontdekt of redelijke vermoedens heeft dat u een van de bovenstaande bepalingen (1 t/m 5) of een andere bepaling opgelegd in deze voorwaarden hebt geschonden, heeft IZOLA BANK het recht om u de toegang tot de Website, geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat akkoord dat de inhoud van de Website, inclusief en zonder beperking, de tekst, illustraties, beschreven technologieën, logo’s, iconen en software, in alle vormen, dragers en technologieën beschermd zijn door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, inclusief en zonder beperking door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten, handelsbenaming, domeinnaam, knowhow, modellen, logo’s en ontwerpen en waarvoor IZOLA BANK zich alle rechten voorbehoudt.

Het gebruik van deze Website verleent u geen rechten op enige inhoud ervan. De inhoud van de Website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Ieder toegelaten gebruik van informatie van de Website moet op een zodanige manier gebeuren dat de bron van de informatie op een duidelijke en zichtbare wijze is vermeld. U mag niets, geheel of gedeeltelijk, van deze Website wijzigen, aanpassen, publiceren, verdelen of op enige wijze exploiteren. U mag geen link naar deze Website invoegen of implementeren op een andere website die uw eigendom is of die door u, uw werkgever of enige andere derde wordt gehouden of beheerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK.

Wijziging, aanpassing, publicatie of het overmaken van gedownloade inhoud, voor enig ander doel dan voor uw persoonlijk gebruik, is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IZOLA BANK.

 

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

IZOLA BANK zal uiterst zorg dragen voor de bescherming van de persoonsgegevens die u aan IZOLA BANK verstrekt. Zie hiervoor ons ‘privacybeleid’.

 

Ons contacteren

Indien u nadere uitleg of verheldering inzake deze voorwaarden wenst, verzoeken wij u het onderdeel ‘contacteer ons’ op deze Website te gebruiken.

IZOLA BANK zal trachten alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen die verband houden met de website of met de kwaliteit van haar inhoud en die u onder de aandacht van IZOLA BANK brengt, binnen een redelijk tijdsbestek op te lossen.

 

Wettelijke geldigheid van de Voorwaarden

Als een van deze Voorwaarden in haar geheel nietig en/of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van de Voorwaarden niet aangetast worden.

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden gedeeltelijk nietig en/of onuitvoerbaar worden verklaard door een rechtbank of enig daartoe bevoegd juridisch orgaan, of krachtens enige wetgeving waaraan deze onderhevig is of om welke reden dan ook, is zij slechts in zoverre nietig of niet afdwingbaar en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van één of meer andere bepalingen van deze Voorwaarden hierdoor niet aangetast.

De bepalingen van deze Voorwaarden hebben geen voorrang ten aanzien van de wettelijke of reglementaire bepalingen of de bepalingen van openbare orde onder Maltees of EU-recht.

Betreffende de toepasselijkheid van deze Voorwaarden m.b.t. andere wettelijke teksten die door IZOLA BANK opgesteld zijn, verwijzen wij naar Artikel 2- Toepassingsgebied.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Maltese recht.

Enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Websites of dat voortvloeit uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Voorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Malta.

Gebruiksvoorwaarden Mobile Apps

Algemeen

 • Door de App (zoals hieronder gedefinieerd) te installeren, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden ('App-voorwaarden'). Lees ze zorgvuldig voordat u ze aanvaardt en/of voordat u de App installeert.
 • De Bank mag deze App-voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door deze pagina te updaten. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken, aangezien deze App-voorwaarden bindend zijn voor u. 

Definities

 • De ‘Bank’ staat hieronder voor Izola Bank plc, 4, Castille Place, Valletta VLT1062 Malta, die gemachtigd is om de mobiele Izola Saver-Applicatie ter beschikking te stellen.
 • Onder 'App' wordt verstaan de software die door de Bank ter beschikking wordt gesteld voor gebruik op apparaten met het besturingssysteem Apple iOS en Android en alle upgrades die van tijd tot tijd worden uitgebracht en alle andere software of documenten die het gebruik van de App mogelijk maken.

Gegevensbescherming

De Bank zal aan een derde geen vertrouwelijke informatie meedelen betreffende u, uw tegoeden of het inkomen en de winsten die de tegoeden die u aanhoudt op uw rekeningen, hebben voortgebracht, tenzij u daartoe uitdrukkelijk de toestemming gegeven hebt of indien dit wettelijk vereist is.

De Bank mag uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Wetten van Malta). De verwerking van uw persoonsgegevens zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

a) om uw rekening(en) te beheren;

b) om u de rekeningsaldo’s te kunnen meedelen;

c) voor interne beoordeling en analyse en om de producten en diensten van de Bank te ontwikkelen en te verbeteren;

d) om fraude en andere criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen die de Bank moet melden aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van misdrijven of andere instanties;

e) voor direct marketing, zoals het inlichten van u via de post, telefoon of e-mail over andere producten en diensten die de Bank levert en voor onderzoeksdoeleinden, indien u daarin toestemt.

Voor zover bij wet toegelaten of vereist mag de Bank uw informatie aan overheidsinstanties en -agentschappen of toezichthouders meedelen. Het is mogelijk dat persoonsgegevens met betrekking tot verrichtingen die via SWIFT (Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, moeten worden meegedeeld aan de overheden van de Verenigde Staten om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake misdaadpreventie die in de Verenigde Staten van toepassing zijn

Uw persoonsgegevens mogen enkel voor de bovenstaande doeleinden en met inachtneming van de door de Bank uitgevaardigde regels inzake gegevensbescherming worden meegedeeld aan of uitgewisseld met alle werknemers van de Bank, haar partners en agenten.

U hebt het recht om de Bank te verzoeken om u in te lichten over uw door haar bewaarde en verwerkte persoonsgegevens en om indien nodig de verbetering ervan te vragen. Daarnaast mag u na het openen van een rekening en tijdens de duur van uw relatie met de Bank, laatstgenoemde via een gewone brief verzoeken om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing-doeleinden.

Terwijl de Bank u van tijd tot tijd kan verzoeken om uw gegevens te herbevestigen, moet u de Bank onmiddellijk inlichten indien dergelijke gegevens gewijzigd zijn.

Eigendomsrechten en licenties

 • Alle handelsmerken, auteursrechten (inclusief softwarerechten), databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook op de App en op de aangeboden documentatie, informatie, publicaties en gegevens, samen met de onderliggende softwarecode, zijn rechtstreeks eigendom van de Bank.
 • U mag deze rechten niet schenden.
 • De Bank verleent u hierbij een wereldwijde, beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare licentie om de App uitsluitend voor uw zakelijke en persoonlijke doeleinden te gebruiken in overeenstemming met deze App-voorwaarden.

Bijzondere gebruiksvoorwaarden

 • U erkent dat alle informatie en documenten die, en alle ander materiaal dat, via de App ter beschikking wordt gesteld, ter beschikking wordt gesteld zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties op de volledigheid, juistheid en geschiktheid van de informatie, documenten en alle ander materiaal en de garantie dat ze geen inbreuk maken.
 • Het is u niet toegestaan, en u mag derden niet toestaan namens u (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden; (ii) een poging te ondernemen om de App of enige handelsmerken, logo's, softwareprogramma's, documentatie, informatie, publicaties, gegevens of andere elementen in verband met de App te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, terugwerkend te ontsleutelen, te disassembleren, te decompileren, over te dragen, uit te wisselen of te vertalen; of (iii) enigerlei afgeleide werken van de App te maken.
 • Via de App kunt u uw spaarrekening(en) bij de Bank raadplegen. De Bank zal elke instructie of verrichting die ze via de Applicatie ontvangt, beschouwen als een door u geautoriseerde instructie of verrichting. De Bank zal de geldigheid of de juistheid van door u geautoriseerde instructies of verrichtingen niet controleren. Daarnaast zal de Bank, behoudens een controle van de inloggegevens van de klant, geen controle uitoefenen met betrekking tot de identiteit of de bevoegdheid van de persoon die een instructie geeft of verrichting doet.
 • Zodra een verrichting is verwerkt via de Applicatie, kan ze niet meer worden geblokkeerd, gewijzigd of uitgesteld. U erkent dat er een vertraging kan zijn bij de verzending van de verzoeken of instructies via de Applicatie. U verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Applicatie te goeder trouw, zorgvuldig en voorzichtig te handelen.

 

Beschikbaarheid

 • Deze App is beschikbaar voor mobiele apparaten die werken met het besturingssysteem Apple iOS of Android. De Bank zal redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor een regelmatige beschikbaarheid van de Applicatie. U erkent en aanvaardt echter dat (i) de Bank geen volledige, ononderbroken en permanente beschikbaarheid van de Applicatie garandeert, (ii) in de Applicatie wordt voorzien via het internet en mobiele netwerken en dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie aldus ook kan worden aangetast door factoren die buiten de redelijke controle van de Bank liggen.
 • U erkent en aanvaardt dat de Bank zich het recht voorbehoudt de diensten die door de Applicatie worden aangeboden redelijkerwijze te onderbreken (i) indien u ervan wordt verdacht de App-voorwaarden te schenden, (ii) ingeval van een aanval op onze IT-systemen, (iii) indien dit wettelijk vereist is, (iv) om enige schadelijke gevolgen voor de Applicatie, de Bank en/of andere klanten van de Bank te vermijden of tot het strikte minimum te beperken, (vi) voor preventief, herstellend of adaptief onderhoud, en/of (vii) om enige andere reden die zij redelijkerwijze noodzakelijk acht. 
 • De Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onbeschikbaarheid van de Applicatie of enige moeilijkheid of onvermogen om content te downloaden of er toegang toe te krijgen of voor enige andere storing van het communicatiesysteem die ertoe leidt dat de Applicatie niet beschikbaar is.
 • Met betrekking tot de App aanvaardt de Bank geen enkele verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, als gevolg van de werking van uw mobiele apparaat of als gevolg van telecommunicatiediensten die door een derde worden aangeboden, of na een onderbreking van de App als gevolg van een gebeurtenis buiten de controle van de Bank.
 • De Bank is niet verantwoordelijk voor de ondersteuning en het onderhoud van de App.

 

Systeemvereisten

 • Om de App te gebruiken, hebt u een compatibele mobiele telefoon of een compatibel mobiel apparaat met internettoegang en de vereiste minimale specificaties ('Softwarevereisten') nodig.
 • De Softwarevereisten zijn de volgende: Apple iOS-toestellen waarop iOS 7 en hoger draait, en Android OS-toestellen waarop Android OS 4.0 en hoger draait. Taal: Nederlands, Frans en Engels.
 • De versie van de Applicatiesoftware kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden geüpgraded om de ondersteuning van nieuwe functies en diensten toe te voegen. U verbindt zich ertoe de Applicatie te updaten telkens als de Bank een upgrade aanbiedt en steeds de recentste versie van de Applicatie te gebruiken. De Bank behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie te blokkeren als u dit niet tijdig doet.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De bank zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve, exemplarische of gevolgschade of verliezen van gelijk welke aard die voorkomen uit uw gebruik van of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van winstderving of soortgelijke verliezen al dan niet volgens het oordeel van de Bank, ongeacht of ze gebaseerd zijn op contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.
 • De Bank is ten aanzien van u niet aansprakelijk voor enige schade of veranderingen aan uw toestel met inbegrip van maar niet beperkt tot computeruitrusting, elektronische handapparaten of mobiele telefoons ten gevolge van de installatie of het gebruik van de Applicatie.

Afwijzing van garanties

De Bank wijst hierbij, voor zover dit wettelijk toegelaten is en om alle twijfel te vermijden, alle impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie af. De Applicatie en de software worden “as is” en “zoals beschikbaar” ter beschikking gesteld zonder enige garantie.

Beëindiging

 • De Bank kan het gebruik van de App te allen tijde beëindigen door u hiervan in kennis te stellen.
 • Bij de beëindiging (a) zullen de rechten en licenties die u hierin werden verleend, vervallen; (b) moet u elk gebruik van de Software stopzetten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze App-voorwaarden worden beheerst door Maltees recht. Elk geschil in verband met deze overeenkomst zal uitsluitend door de rechtbanken van Malta worden beslecht.